Biokaasuprosessi

Biokaasua syntyy luonnossa bakteerien toimesta. Niin myös biokaasureaktorissa. Biokaasulaitoksen keskiössä ovat mädätyssäiliöt, joissa suotuisissa olosuhteissa bakteerit hajottavat orgaanista ainesta ja tuottavat biokaasua. Energiapitoinen kaasu kuplii lietteen pinnalle, nousee säiliön kattoon ja sieltä edelleen jalostukseen. Puhdistettuna ja paineistettuna biokaasu on puhdas polttoaine, joka ei lisää kasvihuonekaasupäästöjä. Luonnossa vapautuva metaani on hiiilidioksidiakin voimakkaampi kasvihuonekaasu.

Biokaasuprosessi toimii kun mädätettävä massa on ilmatiiviissä säiliössä noin 39 asteen lämpötilassa. Bakteerikantaa on hoidettava, jotta kaasuntuotto on optimaalista eikä mikrobiologinen prosessi häiriinny. Bakteerit syövät mädätettävää massaa, lisääntyvät ja mädättämisen ohessa tuottavat biokaasua. Biokaasussa on meetaania, hiilidioksidia ja pieni määrä rikkiä. Kaasua voidaan hyödyntää niin sähkön kuin lämmönkin tuotannossa, ja yhä enemmän myös tieliikenteessä.

IMG 3

Gambit - Your Mobile & Web Partner